Algemene Voorwaarden

1. Definities

RokinView: MVP Consultancy, gevestigd te (1072 JT) Amsterdam aan de Pijnackerstraat 4-1, Kamer van Koophandel Amsterdam met nummer 52204162, btw-nummer NL 131 304 367 B01, tevens handelende onder de namen RokinView en RokinView Penthouse, gevestigd te (1012 KT) Amsterdam aan het Rokin 38; Cliënt: De natuurlijke persoon of rechtspersoon handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een offerte aanvraagt of een opdracht plaatst bij RokinView of een overeenkomst sluit met RokinView. Accommodatie: De door RokinView ter beschikking gestelde locatie of zone. Activiteit: de vergadering, het evenement, het congres of enige andere activiteit waarvoor Cliënt een overeenkomst wordt aangegaan. Diensten: De door RokinView te verlenen diensten ten behoeve van onder andere catering en parkeren. Overeenkomst: De overeenkomst gesloten tussen RokinView en Cliënt voor de verhuur van Accommodatie en de te verrichten Diensten.

2. Toepassing

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding of offerte van RokinView aan de Cliënt, op elke opdracht van Cliënt aan RokinView en op elke tussen RokinView en Cliënt gesloten overeenkomst ter zake van RokinView te verhuren zones of te verrichten diensten.

2.2
RokinView heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen

2.3
De toepasselijkheid van door Cliënt gebruikte algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offerte, totstandkoming Overeenkomst

3.1
Een offerte van RokinView is altijd vrijblijvend. Eventueel in de offerte vermelde data voor een boeking worden in optie gezet voor Cliënt. Offertes en opties hebben een geldigheidsduur van vijf (5) dagen. Na die termijn komen de offerte en de optie te vervallen. RokinView heeft altijd de bevoegdheid de offerte te wijzigen of in te trekken, hetgeen alleen schriftelijk (per post, fax of e-mail) kan geschieden.

3.2
De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke (per post, fax of e-mail) acceptatie van de offerte van RokinView of door acceptatie door RokinView van de door Cliënt verstrekte opdracht.

3.3
Indien bij de uitvoering van een opdracht blijkt dat de feitelijke omstandigheden of de feitelijke wensen van de Cliënt sterk afwijken van de oorspronkelijke veronderstellingen en/of wensen, zullen partijen tijdig in onderling overleg de Overeenkomst op relevante onderdelen wijzigen, waarbij RokinView zich het recht voorbehoudt de prijzen te wijzigen.

4. Definitief aantal personen

4.1
Uiterlijk drie (3) dagen voor aanvang van de Activiteit dient Cliënt het definitief aantal personen voor de Activiteit door te geven aan RokinView. Wijzigingen binnen drie (3) dagen voor aanvang van de Activiteit die leiden tot een lager aantal personen worden door RokinView aanvaard, met dien verstande dat RokinView voor de berekening van het factuurbedrag het definitief aantal personen hanteert dat is overeengekomen uiterlijk drie (3) dagen voor aanvang van de Activiteit.

4.2
Wijzigingen binnen drie (3) dagen voor aanvang van de Activiteit die leiden tot een hoger aantal personen worden door RokinView aanvaard onder voorbehoud van voldoende capaciteit en voorraad. Voor de berekening van het factuurbedrag wordt het hogere aantal personen gehanteerd.

4.3
Een wijziging in het aantal personen kan alleen schriftelijk (per post of e-mail) worden doorgegeven.

5. Zones en dagdelen

De Accommodatie wordt per zone per dagdeel verhuurd. De tarieven van de zones en overige diensten staan vermeld op de website www.rokinview.nl. Een dagdeel bestaat uit 4 uur. Hierbij onderscheiden wij 3 dagdelen:
• De ochtend: vanaf 08.30 uur tot 12.30 uur
• De middag: vanaf 13.30 uur tot 17.30 uur
• De avond: vanaf 18.30 uur tot 22.30 uur
Mocht de Activiteit langer duren dan de gereserveerde dagdelen dan kunt u, na overleg met RokinView en onder voorbehoud van beschikbaarheid, de huur verlengen. Afhankelijk van de duur van de uitloop wordt naar rato een extra dagdeel huur berekend.

6. Verplichtingen Cliënt

6.1
Het is Cliënt niet toegestaan de Accommodatie onder te verhuren aan derden of de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.

6.2
Cliënt is verplicht RokinView en de door haar ingeschakelde personen toegang te verlenen tot de Accommodatie tijdens de Activiteit.

6.3
Cliënt is verplicht alle gemeentelijke voorschriften, voorschriften van de Brandweer, Politie en/of andere autoriteiten na te leven. Cliënt dient voorts alle aanwijzingen van RokinView en/of voornoemde autoriteiten op te volgen in het belang van de (openbare) orde en veiligheid. Onder die aanwijzingen behoren ook maatregelen van het ontzeggen van de toegang tot de Accommodatie of ontruiming van de Accommodatie.

6.4
Cliënt is verplicht zich te onthouden van het aanbrengen van wijzigingen aan de Accommodatie en de zich daarin bevindende goederen.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1
De aansprakelijkheid van RokinView voor directe schade wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of van bewuste roekeloosheid van de directie van RokinView en behoudens eventuele dwingendrechtelijke verplichtingen die uit de wet voortvloeien.

7.2
De aansprakelijkheid van RokinView voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade verband houdende met het gebruik van de Accommodatie of Diensten door Cliënt is onder alle omstandigheden uitgesloten.

7.3
RokinView is in het bijzonder niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van, ongevallen van of schade aan Cliënt en zijn groepsleden die gebruik maken van de Accommodatie en Diensten. De Cliënt is aansprakelijk voor de schade aan de Accommodatie en/of de daar aanwezige goederen, die is veroorzaakt door hemzelf en/of door zijn groepsleden.

7.4
Ofschoon RokinView de opdracht naar beste inzet en vermogen zal uitvoeren, is RokinView op geen enkele manier aansprakelijk voor de resultaten van of het inhoudelijk verloop van een Activiteit.

7.5
Voor zover RokinView op welke grond dan ook jegens de Cliënt aansprakelijk mocht zijn voor door Cliënt geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag van de tussen RokinView en Cliënt gesloten Overeenkomst. Het vorderingsrecht van Cliënt vervalt na twaalf maanden nadat de aansprakelijkheid van RokinView bekend was of redelijkerwijs bekend behoorde te zijn.

7.6
Cliënt vrijwaart RokinView voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, die samenhangen met en voortvloeien uit de (uitvoering van de) Overeenkomst.

8. Facturen en betaling

8.1
Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is RokinView gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen.

8.2
Eventuele aanmerkingen op of klachten over facturen dienen binnen tien (10) dagen na ontvangst daarvan schriftelijk kenbaar gemaakt te zijn. Eventuele aanmerkingen of klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

8.3
Indien RokinView derden inschakelt ter inning van het door Cliënt aan RokinView verschuldigde, zullen alle buitengerechtelijke kosten aan Cliënt in rekening worden gebracht welke kosten minimaal 15% van de hoofdsom bedragen.

9. Annulering

9.1
RokinView behoudt zich het recht voor op grond van bijzondere omstandigheden de Overeenkomst te annuleren. Cliënt kan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten en/of schade die ontstaat door de annulering door RokinView.

9.2
Cliënt is gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te annuleren tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de Activiteit.
Bij annulering minder dan vier weken maar meer dan één week voor aanvang van de Activiteit is Cliënt 60% van het offertebedrag verschuldigd aan RokinView.

9.3
Bij annulering minder dan één week voor aanvang van de Activiteit is Cliënt 100% van het offertebedrag verschuldigd aan RokinView.

9.4
Annulering dient schriftelijk te geschieden.

9.5

Bij latere aankomst of eerder vertrek vindt geen restitutie plaats.

10. Vertrouwelijkheid

10.1
RokinView verplicht zich, zowel tijdens als ook na beëindiging van haar diensten tot geheimhouding jegens een ieder ten aanzien van alle informatie of bijzonderheden welke RokinView ter kennis zijn gekomen omtrent de dienst, het product of omtrent het bedrijf van Cliënt.

10.2
RokinView is wel gerechtigd Cliënt als referentie te gebruiken op haar website of andere publicitaire uitingen, tenzij Cliënt hiertegen schriftelijk bezwaar maakt.

11. Taal

11.1
In het geval dat er verschillen zijn tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en de tekst van deze algemene voorwaarden in een andere taal, zal de Nederlandse tekst bepalend en bindend zijn.

12. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

12.1
Op de betrekkingen tussen RokinView en Cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

12.2
Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.